Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Postanowienia ogólne

Artykuł 1

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Fundacja Białystok Biega, ul. Zwierzyniecka 10/2,  15-333 Białystok, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000392164, NIP 5423216158, adres mailowy: biuro@bialystokbiega.pl nr tel.: 795342676 ,
 2. Sklep internetowy – narzędzie dostępne pod adresem internetowym https://sklep.bialystokbiega.pl/sklep/. Narzędzie to umożliwia nabywanie Towarów od Sprzedawcy.
 3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Towar zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z wzorem zamieszczonym w Sklepie internetowym, stanowiące ofertę zawarcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienie złożone przez Konsumenta stanowi oświadczenie o akceptacji oferty Sprzedawcy.
 5. Rejestracja Zamówienia – informacja wysyłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego Zamówienie wpłynęło i zostanie zrealizowane.
 6. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Klienta, że jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 7. Towar – każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej.
 8. Voucher –
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby niniejszego regulaminu Konsumentem jest również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Artykuł 2

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, o ile Strony nie uzgodniły inaczej zgodnie z art. 10 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów, z którymi to umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Umowa zostaje zawarta w języku polskim i zgodnie z polskim prawem. Zastrzeżenie właściwości prawa polskiego nie ma zastosowania wobec Klientów, wobec których przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulują tę kwestię odmiennie.
 4. Ceny Towarów i Voucherów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają VAT. Ceny Towarów i Voucherów nie uwzględniają ewentualnych kosztów dostawy.
 5. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy. Kupujący ponosi wyłącznie koszty, które wynikają z zawartych przez niego umów z podmiotami trzecimi, które to podmioty sprzedają mu urządzenia lub świadczą na jego rzecz usługi umożliwiające porozumiewanie się na odległość (np. z dostawcą Internetu).

 

Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

Artykuł 3

 1. Sklep internetowy jest narzędziem ogólnodostępnym i korzystać z niego może ogół użytkowników , którzy wejdą na adres internetowy, pod którym to narzędzie działa. Dostęp do Sklepu internetowego można uzyskać za pomocą urządzenia (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet. Sprzedawca zapewnia poprawność́ działania Sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Google Chrome, Safari.
 2. Warunkiem koniecznym nabywania Towarów lub Voucherów w Sklepie internetowym jest podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych, które to dane wymienione są w formularzu składania zamówienia.
 3. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

Procedura składania zamówienia

Artykuł 4

Składanie zamówienia polega na dodaniu do koszyka Sklepu internetowego wybranego Towaru lub Vouchera w określonej przez Klienta ilości . W przypadku niektórych Towarów konieczne jest dokonanie wyboru rozmiaru i koloru., a w przypadku Voucherów ich wartości. Czynność tę wykonuje się poprzez użycie przycisku „dodaj do koszyka”. Czynność tę można wykonać wielokrotnie, aż do czasu umieszczenia w koszyku wszystkich Towarów lub Voucherów, które Klient chce nabyć. Towar lub Voucher zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny na górnym pasku pośrodku strony. Klient, który znajduje się w koszyku, wybiera sposób wysyłki Towaru lub dostarczenia Vouchera. W tym miejscu można również podać kod rabatowy, o ile Klient go posiada. Następnie należy użyć przycisku „Przejdź do płatności”. W tym momencie, Klient proszony jest o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, akceptacji Regulaminu oraz  wybór sposobu płatności. Kolejnym etapem składania Zamówienia użycie przycisku „Kupuje i płacę”. W tym momencie Zamówienie zostaje złożone.

 

Realizacja zamówienia

Artykuł 5

 1. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym Towarze lub Voucherze. 
 2. Klient może wybrać sposób dostawy spośród następujących:
 3. odbiór osobisty,
 4. przesyłka – lista dostępnych przewoźników i koszt dostawy wyświetla się w koszyku.
 5. Płatność za zamówienia realizowana jest za pośrednictwem przelewów bankowych, kart płatniczych oraz płatności BLIK. Lista dostępnych form płatności dostępna po użyciu przycisku „Przejdź do płatności”. Koszty przesyłki zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 6. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta ceny zamówionych Towarów lub Voucherów wraz z ewentualnie należnymi kosztami dostawy. Wpłata powinna nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli rozpoczęcie korzystania z Vouchera jest możliwe po jego dostarczeniu Konsumentowi lub osobie przez niego wskazanej i ma to nastąpić przed upływem prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, Voucher zostanie dostarczony po wyrażeniu przez Konsumenta wyraźnego żądania wykonania tego świadczenia przed upływem terminu na wykonanie prawa do odstąpienia od umowy.

Artykuł 6

 1. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
 2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru lub Vouchera przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru lub Vouchera przewoźnikowi.
 3. Zasady odbioru Towaru lub Vouchera od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Klientem.
 4. Postanowienia ust. 1-3 nie dotyczą Klientów będących Konsumentami.

 

Odstąpienie od umowy

Artykuł 7

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

1)  od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik a w przypadku umowy, która:

 1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca prześle Konsumentowi  niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres pocztowy lub adres e-mail podane w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia świadczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracany Towar lub Voucher należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar lub Voucher przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru lub Vouchera (koszty odesłania do Sprzedawcy). W przypadku gdy zwracany przez Konsumenta Towar lub Voucher nie może być zwrócony w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu Towaru lub Vouchera są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu Towaru lub Vouchera, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy.
 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru lub Vouchera wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
 • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

 

Reklamacje

Artykuł 8

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za zgodność świadczenia z umową, w szczególności jest obowiązany do dostarczenia Konsumentowi Towaru zgodnego z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych uprawnień nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem cywilnym.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 3. W przypadku gdy świadczenie Sprzedawcy nie jest zgodne z umową, w tym kiedy Towar jest niezgodny z umową, należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu  podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Konsumenta. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Klientem.
 5. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 6. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Konsumenta związanych z niezgodnością świadczenia Sprzedawcy z umową, w tym niezgodności Towaru z umową, Konsumentowi poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:
 • prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta;
 • prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Sprzedawcy podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: uokik.gov.pl). Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr
 • prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym stałym sądem polubownym tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.
 1. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Konsumenta związanych z niezgodnością świadczenia z umową, Sprzedawca informuje Konsumenta o podmiocie uprawnionym właściwym do rozwiązania sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą oraz o tym, czy zamierza wziąć udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmawia takiego udziału.
 2. Jeżeli Towar będzie objęty gwarancją, bądź jeśli będą z nim związane usługi posprzedażne, Sprzedawca poinformuje Klienta o treści przysługujących mu w związku z tym uprawnień oraz o sposobie ich realizacji.

 

Ochrona danych osobowych

Artykuł 9

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca – Fundacja Białystok Biega, ul. Zwierzyniecka 10/2, 15-333 Białystok.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zawartej z Klientem umowy sprzedaży.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo do:
 • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO[1]);
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 1. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Dodatkowo Administrator danych osobowych  informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:
 • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie …………………………………….

 

Artykuł 10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie. Klient ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie.
 2. Klient nie może dostarczać Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym
 3. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają negocjacji i obowiązują, o ile Klient i sprzedający nie poczynili odmiennych uzgodnień. Klient, który chciałby podjąć negocjacje co do któregokolwiek z postanowień Regulaminu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie ustalenia w tym zakresie będą czynione w formie dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem nieważności.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów nie dotyczą Konsumentów.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Fundacja Białystok Biega,
ul. Zwierzyniecka 10/2,
15-333 Białystok
nr tel. 795342676
adres e-mail: biuro@bialystokbiega.pl

 

Ja/My (*)………………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów………………………………………………………………………/umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*)   niepotrzebne skreślić